عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

انجمن جهانی اکوتوریسم[1] نیز انواع گرایش های عمده گردشگری مانند اکوتوریسم را به تبیین زیر تعریف کرده می باشد.

1-گردشگری پایدار :نوعی گردشگری که منطبق با نیاز های جاری مناطق گردشگری و جامعه ی میزبان می باشد .ودر عین حال فرصت های اینده را حفظ می کند و ارتقا می بخشد .

2- اکوتوریسم –مسافرت مسئولانه به مناطق طبیعی که مضمن حفظ محیط زیست و ارتقای مردم محلی باشد 3-گردشگری مبتنی بر طبیعت :هرنوع گردشگری می باشد که محیط زیست طبیعی را به دلیل جذابیت فضا های آن در درجه ی اول اهمیت قرار می دهد .

4 -گردشگری ماجرا جویانه که نوعی گردشگری مبنی بر طبیعت که عنصر خطر پذیری ،سطح بالایی از تقلای جسمانی ونیاز به مهارت وتخصص را می طلبد .

5-زمین گردشگری -6گردشگری مسئول -7 گردشگری طرفدار تهی دستان -8گردشگری انبوه یا توده ای 9- گردشگری الکترونیک (رضوانی،1378: 32).

نوع شناسی دیگر از اکوتوریسم مبتنی بر فعالیت های و بر اساس انگیزه  می یابد و بعضی از سازگاری میان نوع شناسی محقق و مخاطب ازاکوتوریسم با هم تداخل دارند مجموعه ها عبارتند از ، راه پیمایان و گردشگران ، و نوع شناسی از فعالیت های اکوتوریسم و انگیزه تم های شایع عبارتند از پرندگان و حیات وحش ، محیط طبیعی ، مناظر فرهنگی) . با در نظر داشتن رویه های مختلف ،هوبرت [2](2010) پیشنهاد ‘ مبتنی بر محصول ” نوع شناسی از انگیزه و ارائه خدمات ، متشکل از 16 مختلف انواع ایده آل برای گردشگری بر مبتنی طبیعت – بهره گیری می کنند(والتر[3] ،2013: 17).

[1] The International Ecotourism Society(Ties)

[2] -Hubert

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[3] -P.G. Walter

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه