عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

درک اقتصادی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با ادراک اقتصادی اکوتوریسم  دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی اقتصادی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی اقتصادی اکوتوریسم دارند.

در مورد درک وضعیت اقتصادی دانش آموزان از گردشگری که با متغیر های ،جنس سواد پدر ،شغل پدر ،اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  58.8می باشد .در مقایسه با میانه مطلوب (45)اندازه کمتری  را نشان می دهد. ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد. پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه اقتصادی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد.

درک فرهنگی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک فرهنگی اکوتوریسم  دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی فرهنگی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی فرهنگی اکوتوریسم دارند.

اولین مولفه در درک وضعیت فرهنگی و اجتماعی   دانش آموزان از گردشگری مربوط به موضوع فرهنگی  می باشد.که با متغیر های ،جنس سواد پدر ،شغل پدر ،اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته و تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند . نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  25.3 می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب (21)اندازه بالاتری را نشان می دهد. ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد. . پس فرضیه H1 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه فرهنگی اکوتوریسم دارند.” تایید می گردد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه