عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک مولفه اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  برحسب محل اقامت

در نظر داشتن جدول 4-25در ارتباط با متغیر های افزایش دوستی و خویشاوندی (001.)،افزایش اعتماد (000.)تغییر آداب غذایی جوانان (009.)،شناخت هنر و موسیقی (002.)و ترافیک درجاده ها (002.)درسطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد،بین  جوانان روستایی و شهری تفاوت معنادار نظاره شده می باشد ،اما در سایر متغیر بین دو گروه مستقل تفاوت هست ،اما معناداری نظاره نشده می باشد. و در نهایت برای درک کلی تاثیرمحل اقامت بر درک مولفه اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دانش آموزان روستایی درک بیشتری از مولفه ی اجتماعی و فرهنگی  اکوتوریسم  دارند.

درک مولفه زیستی اکوتوریسم  برحسب نوع مدرسه دانش آموزان

در نظر داشتن جدول 4-26در ارتباط با متغیر های افزایش مصرف سوخت محلی (000.)و کاهش منابع محلی (009)،درسطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد،بین  دانش آموزان مدارس دولتی و غیر دولتی  تفاوت معنادار نظاره شده می باشد ، در سایر متغیر بین دو گروه مستقل تفاوت هست، اما معناداری نظاره نشده می باشد. و در نهایت برای درک کلی تاثیرنوع مدرسه بر درک مولفه زیستی اکوتوریسم  با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد دانش آموزان که در مدارس دولتی درس می خوانند  درک بیشتری از مولفه ی زیستی اکوتوریسم  دارند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه