تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درآمد  سر پرست خانوار

28.5 درصد پاسخگویان درآمد خانوادگی آنان بین700 تا یک میلیون تومان می باشد 35.5درصد دارای درآمد خانوادگی بین 500تا 700هزار تومان می باشند .16درصد   پاسخگویان درآمد خانوادگی شان را کمتر از 500هزار تومان عنوان کردند وتنها 9.8درصد پاسخگویان درآمد خانوادگی شان بیش از یک ملیون تومان می باشد.


 

معدل درسی دانش آموز

باتوجه به جدول زیر39.5درصد پاسخگویان معدل درسی آنها در نوبت اول سال تحصیلی 92 بین 17 تا 20 می باشد. 37.5درصد هم بین 15 تا 17 اظهار کردند و23.3 درصدمعدل درسی آنها بین 10 تا 15 می باشد .

رشته تحصیلی

44.3در صد پاسخگویان در رشته های کارو دانش و فنی حرفه ا ی مشغول تحصیل می باشند. رشته های غیر نظری ریاضی با 15.6،تجربی15.3و انسانی با21.5درصد بیشترین درصد رشته تحصیلی دانش آموزان می باشد. و 13.5 درصد پاسخگویان هم در اول عمومی مشغول به تحصیل هستند.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه