تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

وضعیت پوشش گیاهی محدوده مورد مطالعه

مناطق خشک کشور بدلیل عدم برخورداری از بارش مناسب از پوشش گیاهی بسیار فقیر و اندکی برخوردار می باشد. محدوده مورد مطالعه نیز به تبعیت از این وضعیت دارای پوشش گیاهی ضعیف و پراکنده  می باشد. البته با وجود کمی پوشش گیاهی مناطق خشک ، پوشش گیاهی مناطق از تنوع بسیار خوبی برخوردار می باشد.

باتوجه به اهمیت تأثیر پوشش گیاهی در حفظ و نفوذ آب های سطحی به مطالعه پوشش گیاهی نواحی گوناگون بصورت جداگانه مطالعه می گردد:

3-7-1-استان سیستان و بلوچستان

پوشش گیاهی تابع عواملی زیرا آب ، خاک وشرایط آب و هوایی می باشد. بارندگی وارتفاع از مهم ترین عوامل مؤثر در تغییر نوع پوشش گیاهی هر منطقه ای می باشد. تأثیر بعضی از عوامل فوق را در نوع پوشش گیاهی ومراتع اطراف دریاچه هامون در سیستان، دامنه های کوه تفتان ودر سایر قسمت های استان می توان دید. پوشش گیاهی علاوه بر آثار زیست محیطی وحفاظت از خاک، سبب کند شدن حرکت روان آب های ناشی از بارندگی می گردد؛ سیلاب ها را کنترل وزمینه نفوذ تدریجی آب را به سفره های زیرزمینی فراهم می کند.

  • به گونه کلی پوشش گیاهی استان اعم از جنگل ومراتع در دو ناحیه رویشی قرار دارند.
  • الف- ناحیه رویشی ایران – تورانی
  • ب- ناحیه رویشی خلیج – عمانی

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه