شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش در ایستگاههای مورد مطالعه در ماه(ژوئن)

طی ماه  (ژوئن )در سطح ایستگاه های مورد مطالعه 187روز همراه با بارش و در مجموع 618.7 میلیمتر بارش داشته می باشد. در بین ایستگاه های مورد مطالعه ، ایستگاه تهران با 64 روز بیشترین تعداد روزهای همراه با بارش را بخود اختصاص می دهد. این درحالیست که سایر ایستگاه های مورد مطالعه تعداد روزهای بارش حتی کمتر از نصف ایستگاه تهران می باشد ، پس از تهران، ایرانشهربا 31 روز، زاهدان با 20 روز، بیرجند با 16 روز، اصفهان با 14 روز، کرمان با 11 روز قراردارند ، ایستگاه های زابل، دزفول و بوشهر تنها با 1 روز کمترین تعداد روزهای همراه با بارش را داشته اند.

در این ماه  تعداد روزهای بارش در بعضی ایستگاه ها نظیر چابهار و بیرجند افزایش یافته می باشد بعنوان مثال ایستگاه بیرجند در ماه (می) بدون بارش بوده و در ماه (ژوئن)16 روز افزایش یافته می باشد. پیش روی در بعضی ایستگاه ها نظیر ایستگاه زابل تعداد روزهای بارش 13 روز کاهش یافته می باشد.

شکل شماره( 4-8) تعداد روزهای همراه با بارش در ماه (ژوئن) در ایستگاه های مورد مطالعه طی سال های 1970-2008

در ماه(ژوئن) برخلاف تعداد روزهای همراه با بارش ، ایستگاه ایرانشهر با 166.5 میلیمتر بیشترین اندازه بارش را دارد و پس از آن چابهار با 147.5 و تهران با 112.8میلیمتر قراردارد. درمقابل ایستگاه های زابل، اهواز، آبادان، بوشهر و دزفول کمترین اندازه بارش ها را داشته اند. نکته قابل توجه در این ماه افزایش اندازه بارش در ایستگاه زاهدان به اندازه 48 میلیمتر می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه