عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

سطح زمین

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

با در نظر داشتن الگوی نقشه روزهای مربوط به بارش بین 5-1 میلیمتر نظاره می گردد که یک مرکز کم فشار بسیار گسترده با مرکزیت 1002 میلی بار بر روی شبه جزیره هند و پاکستان هست. همچنین کم فشار دیگری بر روی شبه جزیره عربستان و خلیج فارس و دریای عمان با 1005 میلی بار نظاره می گردد بطوریکه زبانه های این دو کم فشار با همدیگر ادغام و بخشهایی از دریای عمان و خلیج فارس را در بر گرفته می باشد. وجود هسته های این دو کم فشار و فعالیت سامانه های این دو کم فشار باعث ایجاد شرایط تقریباً مناسبی برای انتقال رطوبت از روی اقیانوس هند و دریای عمان به شبه جزیره هند وپاکستان وبخشهایی از شبه جزیره عربستان شده می باشد. وجود کم ارتفاع بسیار گسترده بر روی شبه جزیره هند و پاکستان شرایط بسیار ایده آلی را برای ناپایداری و ایجاد بارش در این مناطق ایجاد کرده می باشد.

4-12-4-رطوبت(نم ویژه)

با در نظر داشتن الگوی فوق منبع اصلی تغذیه رطوبت مربوط کانون های رطوبتی اقیانوس هند می باشد به طوریکه آرایش این الگو و همراهی آن با کم فشار مستقر بر روی شبه جزیره هند و پاکستان باعث انتقال هوای گرم و مرطوب به این نواحی شده می باشد. اندازه نم ویژه در حدود 7 گرم بر کیلوگرم می باشد که این مقدار رطوبت و وجود شرایط ناپایداری در ترازهای 500 و 850 هکتوپاسکال شرایط را برای ایجاد بارش در این مناطق فراهم کرده می باشد. همچنین یک منبع دیگر رطوبتی از طریق خلیج فارس و دریای عمان باعث ایجاد گرما و رطوبت به بخش هایی از جنوب شرق ایران شده می باشد. منبع رطوبتی دیگری هم از سمت شمال غرب  وارد بخشهای مرکزی و جنوب شرقی ایران شده می باشد اندازه نم ویژه بیشتر از 8 گرم بر کیلوگرم می باشد. این اندازه رطوبت برای بارش قابل توجه می باشد اما به دلیل نبود دیگر شرایط مانند کم ارتفاع و کم فشار، بارش قابل توجهی نداشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه