تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

فرضیه سوم :

بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم  ارتباط وجوددارد .

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک محیط زمینه ساز دانش از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین محیط زمینه ساز با ادراک محیطی جوانان ازاکوتوریسم ارتباط وجود ندارد.

H1: بین محیط زمینه ساز با ادراک محیطی جوانان ازاکوتوریسم ارتباط هست.

همانطور که در جدول 5-3 نظاره می گردد، ” متغیر شغل سرپرست خانوار جوان با  1.080.= درجه فی با سطح معناداری(000.) بیشترین تاثیر را بر متغیر ادراک محیطی جوانان دارد. متغیر دیگری که به لحاظ وزن فی وارد مطالعه شده می باشد ” سواد سرپرست خانوار جوان” می باشد. ضریب تاثیر استاندارد شده یا درجه فی این متغیر برابر با1.017=درجه فی با سطح معناداری(000.) می باشد.  در نهایت، متغیر سوم “سواد سر پرست خانوار ”  برابر با 999.درجه فی با سطح معنادری (000.) می باشد.حال می توان معادله ضریب همبستگی فی را به تبیین زیر نوشت شغل سرپرست خانوار ( 1.080)درآمد سر پرست خانوار  (1.017.) +سواد سر پرست خانوار (999.)= ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر اینکه”بین محیط زمینه ساز با ادراک محیطی از جوانان از اکوتوریسم  ارتباط هست ” را پذیرفت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه