تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

درک جنسیتی از مولفه های اقتصادی اکوتوریسم

با در نظر داشتن جدول 4-21در ارتباط با متغیر های افزایش آژانس های با( 008.)،فروش غذاهای محلی با (002.)،وافزایش اغذیه فروشی با (000.)،وخرید محصولات کشاورزی با (000.)،ورودیه دریا با (002.)،سطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد تفاوت معنادار نظاره شده می باشد، در سایر متغیر بین دو گروه دختران وپسران تفاوت هست، اما  معناداری نظاره نشده می باشد.و در نهایت برای درک کلی جنسیتی مولفه اقتصادی با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد که پسران درک بیشتری از مولفه ی اقتصادی اکوتوریسم  دارند .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

درک جنسیتی از مولفه های اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم

با در نظر داشتن جدول 4-22در ارتباط با متغیر های شناخت آداب رسوم با (003.)،افزایش دوستی و تکریم (002.)،افزایش اعتماد (003)،شناخت زبان محلی (000.)، شناخت هنر و موسیقی محلی (000.)،افزایش امنیت (001.)،کاهش فقر (002)،افزایش مشارکت محلی (000.)،سطح معناداری محاسبه شده در آلفای 95درصد، تفاوت معنادار نظاره شده می باشد، اما در سایر متغیر بین دو گروه دختران وپسران تفاوت هست، اما معناداری نظاره نشده می باشد. و در نهایت برای درک کلی جنسیتی مولفه اجتماعی و فرهنگی با بهره گیری از آزمون تی مستقل بهره گیری شده می باشد که نتایج بیانگر آن می باشد پسران درک بیشتری از مولفه ی اجتماعی و فرهنگی اکوتوریسم  دارند .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه