تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

ادراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط شخصی

جدول4-35نشان می دهد که  باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی الفای 05.و سطح معناداری محاسبه شده ادرک اکوتوریسم جوانان با تجربه سفردرسطح معناداری (001.)،رشته تحصیلی (000.)،معدل درسی (001.).وفاصله محل اقامت آنها با جنگل و حیات وحش تفاوت معناداری نشان می دهد. در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک محیط شخصی دانش از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین محیط شخصی در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1:. بین محیط شخصی در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین محیط شخصی از اکوتوریسم  را پذیرفت.

ا دراک اکوتوریسم  جوانان برحسب محیط زمینه ساز

جدول4-40نشان می دهد که  باتوجه به سطح معناداری در ناحیه ی الفای 05.و سطح معناداری محاسبه شده ادرک اکوتوریسم جوانان با درآمد سرپرست خانوار( 001.)،تفاوت معنادار نشان می دهد اما باسواد  پدر  (0860.)،شغل پدر جوانان (113.) تفاوت هست اما معنادار نشان نمی دهد. . در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک محیط زمینه ساز دانش از اکوتوریسم  دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: بین محیط زمینه ساز در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1:. بین محیط زمینه ساز در درک از اکوتوریسم تفاوت معناداری وجود ندارد.

پس با در نظر داشتن نتایج بدست آمده می توان فرضیه H0 را به نفع H1رد و فرضیه H1‌مبنی بر وجود تفاوت معنادار بین محیط زمینه ساز از اکوتوریسم  را پذیرفت.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه