عنوان کامل پایان نامه :

 تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

ادراک ازاساس منابع محلی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با درک اساس منابع محلی دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی اساس منابع محلی  اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی اساس منابع محلی اکوتوریسم دارند

سومین مولفه در درک وضعیت زیست محیطی دانش آموزان از گردشگری مربوط به منابع زیستی محلی می باشد.که با متغیر های ،جنس سواد پدر، شغل پدر ، اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت ،فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند.نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  9.6 می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب (12)اندازه کمتری را نشان می دهد ونیز سطح معناداری(000.) محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد . پس فرضیه H0 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی اساس منابع محلی اکوتوریسم ندارند.” تایید می گردد .

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 


 

ادراک  زیست محیطی

در صورتبندی فرضیه مرتبط با ادراک زیست محیطی اکوتوریسم  دانش آموزان دو فرض H0 و H1 به صورت زیر طراحی شده می باشد

H0: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه ی زیست محیطی اکوتوریسم ندارند.

H1: دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی ازمولفه ی زیست محیطی اکوتوریسم دارند

در مورد  درک وضعیت زیست محیطی دانش آموزان از گردشگری که با متغیر های ،جنس سواد پدر ،شغل پدر ، ،اندازه درآمد خانواده ،محل اقامت، فاصله محل اقامت از جنگل و حیات وحش، نوع مدرسه ،رشته تحصیلی ومعدل درسی، تجربه سفر مورد مطالعه قرار گرفتند .که نتایج آزمون تی بیانگر این می باشد که میانگین محاسبه شده برابر  38.8می باشد که در مقایسه با میانه مطلوب (42)اندازه کمتری  را نشان می دهد. ونیز سطح معناداری محاسبه شده در ناحیه ی آلفا 5درصد بیانگر توافق معنادار بین توجه های ذهنی ویا برداشت وتصورات پاسخگویان در این زمینه می باشد . پس فرضیه H0 مبنی بر  این که “دانش آموزان مقطع متوسطه درک بالایی از مولفه زیست محیطی اکوتوریسم ندارند.” تایید می گردد .

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه