عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تراز 500 هکتوپاسکال

با در نظر داشتن الگوی میانگین نقشه های ترکیبی تراز 500 هکتوپاسکال بارشهای بین 5-1 میلیمتر در منطقه مورد مطالعه ملاحظه می گردد که در این تراز یک پر ارتفاع با مرکزیت  591ژئوپتانسیل دکامتر بر روی شبه جزیره عربستان و خلیج فارس وقسمت شمالی دریای عمان و جنوب شرقی،جنوب غربی و قسمتهای مرکزی ایران استقرار دارد.زبانه های این پر ارتفاع که ناشی از پر ارتفاع جنب حاره ای می باشد قسمتهای وسیعی از شبه جزیره عربستان،خلیج فارس و دریای عمان،بخشهای زیادی از ایران، وقسمتهای جنوبی افغانستان وپاکستان و شبه جزیره هند با 585 ژئوپتانسیل دکامتر را در بر گرفته می باشد. عبور جریانها به شکل مداری می باشد و یک ریج نسبتاً ضعیفی بر روی ایران استقرار یافته می باشد.

4-12-2-تراز 850 هکتوپاسکال

با در نظر داشتن الگوی میانگین نقشه ترکیبی مربوط به سطح تراز 850 هکتوپاسکال بارشهای بین 5-1 میلیمتر در منطقه مورد مطالعه ملاحظه می گردد که یک کم ارتفاع با مرکزیت 146 ژئوپتانسیل دکامتر بر روی نواحی مرکزی پاکستان نظاره می گردد. کانون اصلی این کم ارتفاع بر روی پاکستان وشبه جزیره هند و افغانستان می باشد که زبانه آن تا قسمتهایی از دریای عمان کشیده شده می باشد. این الگو شرایط ناپایداری را در شبه جزیره هند و افغانستان و پاکستان ایجاد کرده می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه