تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

تعداد روزهای همراه با بارش و اندازه بارش در ایستگاههای مورد مطالعه در ماه (می)طی سال های 1970-2008

در مطالب و جدول فوق اظهار گردید که ماه  ) می )دارای بیشترین تعداد روزهای همراه با بارش و  اندازه بارش در طی 5 ماه مورد مطالعه می باشد. در طی این ماه بیشترین روزهای همراه با بارش درایستگاه تهران با 235 روز و بیشترین مقدار بارش نیز در همین ایستگاه به اندازه 577.7 میلیمتر به ثبت رسیده می باشد. پس از ایستگاه تهران ، اصفهان، کرمان، زاهدان، دزفول، شیراز، آبادان، اهواز، بوشهر، ایرانشهر، زابل، بندرعباس، یزد، چابهار و بیرجند قراردارند. تعداد روزهای همراه با بارش در ایستگاه بیرجند صفر می باشد و این مطلب بیانگر اختلاف بسیار شدید در بین ایستگاه های مورد مطالعه با یکدیگر بخصوص با ایستگاه تهران می باشد. این اختلاف در نمودار شماره (4-6 ) به خوبی نشان داده می گردد.

شکل شماره(4-6 ) تعداد روزهای همراه با بارش در ماه (می) طی سال های 1970-2008

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

در شکل شماره (4-7 )اندازه بارش در ماه (می)  در سطح ایستگاههای مورد مطالعه به میلیمتر نشان داده می گردد . دراین شکل نیز ایستگاه تهران با 577.7 میلیمتر بارندگی نبست به سایر ایستگاه ها در بالاترین جایگاه قراردارد و پس از  آن ایستگاه های کرمان،  اصفهان ، شیراز، دزفول، زاهدان، بندر عباس، آبادان، اهواز، ایرانشهر، بوشهر، زابل، یزد، چابهار و بیرجند می باشند. نکته قابل توجه اندازه بارش ایستگاه بندرعباس نسبت سایر ایستگاه ها می باشد این ایستگاه با داشتن تنها 6 روز بارانی، دارای 122 میلیمتر بارندگی می باشد یعنی بطور متوسط به ازای هر روز، 20 میلیمتر بارندگی داشته می باشد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه