عنوان کامل پایان نامه :

 تعیین قلمرو و تأثیرات مونسون در ایران

قسمتی از متن پایان نامه :

استان یزد

تنوع وتوزیع گونه های گیاهی به عوامل مهمی زیرا شرایط اقلیمی ، نوع خاک، پستی وبلندی ودسترسی به منابع آب واز همه مهمتر فعالیت های انسانی بستگی دارد. شرایط اقلیمی استان یزد مؤید وجود آب وهوای بسیار خشک ، خشک، ودر سطوح بسیار کوچکی نیمه خشک در این محدوده می باشد. ارتفاعات شیر کوه در این بین آثار مثبت وکویرهای نمک ، شنزارها ، کفه های نمکی و…آثار منفی بر اقلیم استان گذارده اند؛ به طوری که شناخت عوامل فوق می تواند به شناخت عوامل گونه های گیاهی مستعد، ورشد وگسترش آنها در هر پهنه کمک کند. با در نظر داشتن شرایط اقلیمی گرم وخشک وکویری حاکم بر استان یزد، درصد زیادی از مساحت استان ، اراضی لخت وفاقد پوشش گیاهی می باشد وبخش کمی از آن را اراضی جنگلی تشکیل می دهد.

شرایط طبیعی ومحیطی حاکم بر منطقه در کنار عواملی همچون کمبود دسترسی به منابع آب مناسب ، خشکی محیط وشوری خاک، موجب پیدایش وگسترش جوامع گیاهی خاص در سطح استان(اکثراً مرتعی) شده می باشد. این مراتع اغلب شامل گیاهان شورپسند وگچ دوست می باشد. اندازه علوفه مراتع به عنوان بزرگ ترین منبع تغذیه دام ها در سیستم دامداری سنتی به ویژه دام های کوچک، مهم می باشد. مراتع استان به دلیل اهمیت های اکولوژیکی واقتصادی نظیر علوفه ، تولید محصولات فرعی مرتعی، ایجاد اشتغال ونیز چشم اندازهای طبیعی وتفرجگاهی ارزشی حیاتی برای حفظ محیط زیست دارد. مراتع استان یزد به لحاظ پوشش گیاهی دارای سه وضعیت خوب ، متوسط و ضعیف می باشد. (رضائیان و همکاران ،1389).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

  • قلمرو تأثیر مونسون در ایران شامل چه بخش هایی می باشد و این پدیده کدام قسمتها را بیشتر تحت تأثیر خود قرار می دهد؟
  • آیا ارتباط معنی داری بین پدیده مونسون و بارش های تابستانه مناطق جنوبی کشور هست؟
  • آیا بارش های مناطق جنوبی و مرکزی کشور متأثر از پدیده مونسون می باشد؟
  • می توان با ارزیابی تاثیرات پدیده مونسون بر منابع آبی منطقه و تعیین دوره زمانی حاکمیت این پدیده برمناطق مختلف کشور ، موجب رشد و توسعه مناطق جنوبی گردید؟
  • آیا پدیده مونسون تنهاعامل بارش درمناطق جنوب شرقی کشور ازجمله استان های سیستان و بلوچستان ، کرمان و هرمزگان می باشد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه

دسته بندی : پایان نامه ارشد