ساماندهی اسکان­های غیر رسمی شهری با در نظر داشتن مدل LR در بندرانزلی

قسمتی از متن پایان نامه :

1-1-1: سیاست توانمندسازی

در سالهای پایانی دهه 1980 سیاست­های آزادسازی و تثبیت اقتصادی به گونه عام و سیاست­های مسکن مربوط به آن به گونه خاص مورد نقد قرار گرفت، و ضرورت تغییر آن عیان گردید. این تغییر به گونه کلی به لزوم ایجاد تعادل بین بخش عمومی وخصوصی و نه تکیه یک جانبه بر یکی از آنها توجه دارد. این رویکرد به بانک جهانی و صندوق بین­المللی پول محدود نبوده، بلکه این بار جمع­بندی تجاربی بود که در مرکز اسکان بشر سازمان ملل متحد و برنامه توسعه سازمان ملل متحد تکوین­یافته و بانک جهانی نیز با آن همداستان گشته بود. این رویکرد که نام توانمندسازی به خود گرفته می باشد، با تصویب در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به استراتژی سرپناه مبدل گردید. در این رویکرد سیاست­های مسکن که می­توان گفت در قالب رویکرد جدید با اقتصاد توسعه به نام نیازهای پایه جای می­گیرد به مقولات اجتماعی و اقتصادی توسعه یکسان برخورد می گردد. و این بار به گونه همه جانبه­ای می کوشد که پروژه­های منفرد برای مسکن کم­درآمدها را به اقتصاد کلان برنامه­های اقتصاد دولت بازار مالی برنامه ریزی کالبدی و … ، تحت مراحل ذیل پیوند بزنند.

 

الف: برقراری کامل ارتباط بین بخش مسکن و برنامه ریزی کلان اقتصادی

ب: پیوند همه جانبه برنامه ریزی مسکن با برنامه ریزی شهری

پ: جهت­گیری سیاست­ها برای تحقق توانمندسازی خانواده­ها با بهره گیری از سازمانهای­ غیردولتی

و: سازمان­های مبتنی بر اجتماعات همچون تشکل-های خودیار که با فعالیت­های دولت و عملکرد بازار هم بسته باشند.

ت: توجه ویژه به مقولات فقر، محیط زیست، بهداشت در برنامه­های مسکن و حضور دولت در هنگامیکه بازار در تأمین مسکن با حداقل شرایط قابل قبول برای کم درآمدها دچار شکست می گردد. این حضور بایستی با حداقل پرداخت سوبسید که به دقت مدیریت شده و در عملکرد بازار انحراف ایجاد نکند، انجام پذیرد. بهترین شکل سوبسید، کمک­های سرمایه­ای به فقیرترین خانوارها به صورت منفرد می باشد.

ث: فراهم آوردن شبکه­های زیربنایی و اعطای حقوق مالکیت در مناطق حاشیه­نشین موجود (بیگدلی، 1383: 73).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اصلی­ترین سؤال پژوهش این می باشد که دولت در ساماندهی سکونتگاه­های غیررسمی چه رویکردهایی را اتخاذ نموده می باشد؟ آیا این رویکردها در دوره های مختلف موجب پایداری سکونتگاه­های غیررسمی شده می باشد؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده از زندگی در این مجموعه­ها، نسبت به مکان قبلی زندگی خود، رضایت دارند؟

ـ آیا ساکنان مجموعه­های تجمیع شده مایلند که مجموعه­های مسکونی در اطراف محل سکونت آنها توسعه یابد و بالعکس، آیا ساکنان اطراف مجموعه­های تجمیع شده حاضرند در مجموعه­های مشابه زندگی کنند و یا حداقل، در ساخت آن مشارکت داشته باشند؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ـ راه حل بهبود مساله چیست و یا به تعبیری با چه راه حلی می توان به پدیده اسکان غیررسمی در بندرانزلی پایان داد؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه