تحلیل ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم

قسمتی از متن پایان نامه :

اختصار و نتیجه گیری

با در نظر داشتن مراحل طی­شده و مطالعه نتایج حاضر، این امکان فراهم گردید تا به سوالاتی که در ابتدای پژوهش در فصل اول مطرح گردید بتوان با اطمینان بیشتر صحبت و سخن گفت. زیرا که مطالعه یک نمونه واقعی ما را قادر ساخت تا به صورت قاطع­تر به این سوالات پاسخ دهیم.در ارتباط با سوال اول که آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی جوانان از اکوتوریسم موثراست ؟می توان براساس مبانی نظری و پژوهش های انجام شده و تجربیات میدانی به  بحث و تحلیل یافته ها و پاسخ سوالات می پردازیم.از آنجا که پژوهشگرانی ازجمله: باتلر
(2010)، جین لیو (2013)، پترو لوسی(2007) کازنسکی(2013)،خانی(1390)،غنیان(1390)افراخته (1385) فردوسی (1386)، ماریا دل مار (2013)، یوان(2010)،سیری ونگ (2013)به تاثیر عواملی مانند: محل اقامت ،تجربه های محل سکونت ،و تجربیات زندگی جنسیت،درآمد در ادراک محیطی افراد ازگردشگری وبه خصوص اکوتوریسم  اذعان کردند،ما هم در این پژوهش با بهره گیری از آزمونهای آماری به این نتیجه رسیدیم مجموعه ی این عوامل تحت عنوان محیط پدیداری ،محیط زمینه ساز ،و محیط شخصی در ادراک محیطی جوان از اکوتوریسم موثر می باشد .البته تفاوت هایی بین گروهها نظاره می گردد .دانش آموزانی که در روستا زندگی می کنند درک زیستی ،اقتصادی و اجتماعی کمتری نسبت به دانش آموزان شهری نشان دادند (ر.ک فصل چهارم ).همچنین دانش آموزانی که محل اقامت آنان با جنگل و حیات وحش نزدیک تر می باشد درک زیستی بیشتری دارند و دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی درس می خوانند ادراک بیشتری از اکوتوریسم دارند. به نطر می رسد که دانش آموزانی که در روستا می باشند و یا فاصله کمی محل اقامت شان با جنگل و حیات وحش دارد ارتباط بیشتری با طبیعت دارند، اما ازنظر اقتصادی به جهت اینکه منابع طبیعی در اطراف خود را جهت کسب درآمد می نگرند ویا منابع درآمد ی آنان وابسته به زمین می باشد درک اقتصادی آنان از اکوتوریسم کمتر می باشد .دانش آموزانی که در شهر زندگی می کنند یا در مدارس غیر دولتی درس می خوانند به جهت درآمد بیشتر، زندگی در دنیای مجازی(بازی های رایانه ای و تلفن همراه …) ارتباط کمتری باطبیعت دارند. از آنجا که  مهمترین منبع اطلاعات این گروه تلویزیون می باشد وکسب اطلاعات با رسانه های دیگر درزمینه گردشگری، درک اقتصادی بیشتری از اکوتوریسم دارند. بیشتر
سفرهای آنان تفریحی و جنبه ی سرگرمی دارد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

سوال اصلی : ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم چگونه می باشد ؟

سولات فرعی :

1)آیا محیط پدیداری در ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم موثر می باشد ؟

2)آیا محیط شخصی با ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط دارد ؟

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

3)آیا بین محیط زمینه ساز و ادراک محیطی دانش آموزان از اکوتوریسم ارتباط هست؟

 دانلود متن کامل پایان نامه جغرافیا در لینک پایین صفحه